คูปองรองเท้านิรภัย & แคตตาล็อกจากลีเรคโก

แบรนดที่ร‹วมรายการ

เราคือบร�ษัทต‹างชาติผูŒนำเขŒาและจัดจำหน‹ายรองเทŒานิรภัย คุณภาพสูงจาก 25 ประเทศทั่วโลก ที่ไดŒรับความพ�งพอใจ จากลูกคŒาในประเทศไทยหลายพันคนทั่วทุกอุตสาหกรรม

ดาวนโหลดแคตตาล็อกรองเทŒานิรภัยของเรา เพ�่อรับคูปองส‹วนลดไดŒแลŒววันนี้! เพลิดเพลินไปกับส‹วนลดสูงสุดถึง 45% *

*คูปองส‹วนลดสามารถใชŒไดŒ ตั้งแต‹วันนี้ - 30 พฤศจ�กายน 2562 เท‹านั้น

จัดส‹ง “ฟร�” ในวันทำการถัดไป

รองเทŒานิรภัย

รองเทŒานิรภัย

ราคาพ�เศษ!

ราคาพ�เศษ!

ราคา

ราคา

(ต‹อคู‹)

คูปองส‹วนลด ใชŒไดŒตั้งแต‹วันนี้-30พ.ย.2562 จำกัดสูงสุด50คูปองหร�อจนกว‹าสินคŒาจะหมด BB854 รหัสส‹วนลด (ต‹อคู‹)

45% ส‹วนลด

175.- ประหยัด (ต‹อคู‹)

คูปองส‹วนลด ใชŒไดŒตั้งแต‹วันนี้-30พ.ย.2562 จำกัดสูงสุด30คูปองหร�อจนกว‹าสินคŒาจะหมด PLUTO45 รหัสส‹วนลด

เมื่อซื้อรองเทŒานิรภัย SAFETY JOGGER รุ‹น BEST BOY จำนวน 5 คู‹ข�้นไป

เมื่อซื้อรองเทŒานิรภัย SAFETY JOGGER รุ‹น PLUTO จำนวน 1 คู‹ข�้นไป

รองเทŒานิรภัย

รองเทŒานิรภัย

ราคาพ�เศษ!

ราคาพ�เศษ!

ราคา

ราคา

9% ส‹วนลด

คูปองส‹วนลด ใชŒไดŒตั้งแต‹วันนี้ -30พ.ย.2562 จำกัดสูงสุด100คูปองหร�อจนกว‹าสินคŒาจะหมด ATAP399 รหัสส‹วนลด (ต‹อคู‹)

คูปองส‹วนลด ใชŒไดŒตั้งแต‹วันนี้-30พ.ย.2562 จำกัดสูงสุด100คูปองหร�อจนกว‹าสินคŒาจะหมด LIB649 รหัสส‹วนลด (ต‹อคู‹)

50.- ประหยัด (ต‹อคู‹)

เมื่อซื้อรองเทŒานิรภัย ATAP รุ‹น V01 จำนวน 10 คู‹ข�้นไป

เมื่อซื้อรองเทŒานิรภัย WARRIOR รุ‹น 7198 จำนวน 5 คู‹ข�้นไป

รองเทŒานิรภัย

รองเทŒานิรภัย

ราคาพ�เศษ!

ราคาพ�เศษ!

ราคา

ราคา

คูปองส‹วนลด ใชŒไดŒตั้งแต‹วันนี้-30พ.ย.2562 จำกัดสูงสุด75คูปองหร�อจนกว‹าสินคŒาจะหมด LIB629 รหัสส‹วนลด (ต‹อคู‹)

คูปองส‹วนลด ใชŒไดŒตั้งแต‹วันนี้-30พ.ย.2562 จำกัดสูงสุด50คูปองหร�อจนกว‹าสินคŒาจะหมด LIB599 รหัสส‹วนลด (ต‹อคู‹)

10% ส‹วนลด

100.- ประหยัด (ต‹อคู‹)

เมื่อซื้อรองเทŒานิรภัย WARRIOR รุ‹น 7198 จำนวน 10 คู‹ข�้นไป

เมื่อซื้อรองเทŒานิรภัย WARRIOR รุ‹น 7198 จำนวน 50 คู‹ข�้นไป

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกคาที่สั่งซื้อรองเทานิรภัยที่รวมรายการ ผาน webshop ของลีเรคโก ระหวางวันนี้ - 30 พ.ย. 2562 โดยใสโคดคูปองสวนลดในหนายืนยันการสั่งซื้อ 1.1 คูปองสวนลดสำหรับรองเทานิรภัยในราคาพิเศษเพียง 854 บาทตอคู เมื่อซื้อรองเทานิรภัย Safety Jogger รุน Best Boy จำนวน 5 คูขึ้นไป (คูปองสวนลดมีผลตั้งแตวันนี้ – 30 พ.ย. 2562, จำกัดสูงสุด 50 คูปองตลอดแคมเปญ หรือจนกวาสินคาจะหมด) 1.2 คูปองสวนลดสำหรับรองเทานิรภัยในราคาพิเศษเพียง 1,375 บาทตอคู เมื่อซื้อรองเทานิรภัย Safety Jogger รุน Pluto จำนวน 1 คูขึ้นไป (คูปองสวนลดมีผลตั้งแตวันนี้ – 30 พ.ย. 2562, จำกัดสูงสุด 30 คูปองตลอดแคมเปญ หรือจนกวาสินคาจะหมด) 1.3 คูปองสวนลดสำหรับรองเทานิรภัยในราคาพิเศษเพียง 399 บาทตอคู เมื่อซื้อรองเทานิรภัย ATAP รุน V01 จำนวน 10 คูขึ้นไป (คูปองสวนลดมีผลตั้งแตวันนี้ – 30 พ.ย. 2562, จำกัดสูงสุด 100 คูปองตลอดแคมเปญ หรือจนกวาสินคาจะหมด) 1.4 คูปองสวนลดสำหรับรองเทานิรภัยในราคาพิเศษเพียง 649 บาทตอคู เมื่อซื้อรองเทานิรภัย Warrior รุน 7198 จำนวน 5 คูขึ้น (คูปองสวนลดมีผลตั้งแตวันนี้ – 30 พ.ย. 2562, จำกัดสูงสุด 100 คูปองตลอดแคมเปญ หรือจนกวาสินคาจะหมด) 1.5 คูปองสวนลดสำหรับรองเทานิรภัยในราคาพิเศษเพียง 629 บาทตอคู เมื่อซื้อรองเทานิรภัย Warrior รุน 7198 จำนวน 10 คูขึ้นไป (คูปองสวนลดมีผลตั้งแตวันนี้ – 30 พ.ย. 2562, จำกัดสูงสุด 75 คูปองตลอดแคมเปญ หรือจนกวาสินคาจะหมด) 1.6 คูปองสวนลดสำหรับรองเทานิรภัยในราคาพิเศษเพียง 599 บาทตอคู เมื่อซื้อรองเทานิรภัย Warrior รุน 7198 จำนวน 50 คูขึ้นไป (คูปองสวนลดมีผลตั้งแตวันนี้ – 30 พ.ย. 2562, จำกัดสูงสุด 50 คูปองตลอดแคมเปญ หรือจนกวาสินคาจะหมด) 2. โปรโมชั่นและคูปองสวนลดใชได ตั้งแตวันนี้ – 30 พ.ย. 2562 3. คูปองสวนลดของแตละขอเสนอมีจำนวนจำกัดตามรายละเอียดที่แจงไปขางตน 4. คูปอง 1 ใบ ใชไดเพียง 1 ครั้งตอ 1 บริษัท และไมสามารถทอนหรือเปลี่ยนเปนเงินสด หรือใชรวมกับสวนลดอื่นได 5. ลูกคาที่รับสิทธิ์ตองเปนสมาชิกของ บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด เทานั้น 6. สงวนสิทธิ์การใชคูปองสำหรับการสั่งซื้อรองเทานิรภัยที่รวมรายการ ผาน webshop : www.lyreco.co.th เทานั้น 7. ลูกคาตองกรอกโคดสวนลดในหนายืนยันการสั่งซื้อ เพื่อใชคูปองสวนลด 8. กรณียกเลิกหรือคืนสินคาที่มีการใชคูปองสวนลดรวมดวย จะไมสามารถนำคูปองสวนลดกลับมาใชใหมได 9. ลีเรคโกขอสงวนสิทธิ์ในการใชดุลพินิจแตฝายเดียวในการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดละเงื่อนไขรายการ ในเวลาใดๆโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 10. การเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเงื่อนไขรายการถือเปนอำนาจสูงสุดของลีเรคโก และไมถือวาการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ทำใหขอกำหนดและเงื่อนไขเดิมเปนเท็จ 11. ลีเรคโกขอสงวนสิทธิ์การสงคูปองหรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไมตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 12. กรณีมีขอพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเปนที่สิ้นสุด 13. สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ฝายลูกคาสัมพันธ 02-338-0200 หรือ อีเมล th.orders@lyreco.com เงื่อนไขการใชคูปอง

Lyreco Thailand

02 338 0200

th.orders@lyreco.com

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online