Lyreco Living 1_Jan-Feb 2023

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

ปากกา ARTLINE ซื้อ 10 โหล *** แถมฟร� 1 โหล

กระดานไวท บอร ด ราคาพ� เศษ

ซื้อสินค า Flamingo ครบ 499 บาท* ฟร� กระเป าใส เอกสารสีใส (รุ น BE620A มูลค า 129 บาท)

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

FREE

สินคŒ าตราชŒ าง, Quantum, Elfen, Mitsubishi ราคาพ� เศษ

ซื้อ 5 แถม 1 ***

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

FREE

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

ซื้อสินค า OLFA ครบ 499 บาท* ฟร� กระเป าใส เอกสารสีใส (รุ น BE620A มูลค า 129 บาท)

• สันรูด • แฟ‡ มสันรูด • คลิปบอร ด • แฟ‡ มโชว เอกสาร • อินเด็กซ พลาสติก

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

ซื้อ 6 แถม 1 *** PENTEL ปากกาหมึกเจล

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

ENERGEL X BLN105 ขนาด 0.5 มม.

ซื้อ 10 ด าม* ฟร� EDDING 7 MINI HIGHLIGHTER (คละสี 1 ด าม) FREE

ENERGEL X BL107 ขนาด 0.7 มม.

ซื้อ 3 แถม 1 ***

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

สินคŒ าปากกาและปากกาเนŒ นขŒ อความ

ซื้อ 3 แถม 1 *** สินคŒ าสมุด DOUBLE A

*คละสินค าได **จำกัดของแถม 1 ชิ้น/1 ออเดอร ***เฉพาะสินค ารหัสเดียวกัน | สั่งซื้อสินค าได ที่ : www.lyreco.co.th th.orders@lyreco.com 02 338 0200 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส งเสริมการขายและเงื่อนไข โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมป จจุบันที่เว็บไซต ของบริษัท 8

FREE

ซื้อครบ 350 บาท* รับฟร� กระเป‰ าดินสอ ลายไข‹ ดาว คละสี (มูลค า 120 บาท)

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

FREE

ซื้อครบ 850 บาท* รับฟร� กระเป‰ าตาข‹ าย ลายไข‹ ดาว คละสี (มูลค า 350 บาท)

ซื้อปากกา Sharpie Marker Fine หร� อ Ultra Fine สีใดก็ได 2 แท งข�้ นไป* ฟร� Sharpie Fine คละสี 1 แท‹ ง

ซื้อ 10 แถม 1 ***

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

FREE

SHARPIE ปากกามาร กเกอร F ขนาด 1.0 มม. สี น้ำเงิน แดง ดำ รหัสสินค า 183.796 183.821 183.887

ราคา 23 บาท 732.624 SHARPIE ปากกามาร กเกอร UF ขนาด 0.3 มม. สีดำ

ราคา 23.- 23.- 23.-

FREE

ซื้อสินค า เทปลบคำผิด TOMBOW ครบ 5 ชิ� น* ฟร� TOMBOW เทปลบคำผิด CC5 KPA-32

FREE

CASIO เครื่องคิดเลขชนิดตั้งโต ะ รุ น MS-20UC 12 หลัก สี แดงชมพู ฟ าเข ม เขียวมิ้นท ขาว ดำ ชมพูอ อน รหัสสินค า 10.069.618 10.069.629 10.069.642 10.069.653 10.532.847 11.158.533

ราคา 513.- 513.- 513.- 513.- 513.- 513.-

ราคา 168 บาท 8.257.204 TOMBOW เทปลบคำผิด CT-CF4 4.2 มม. x 8 ม. สีเขียว แพ็ค 3 ชิ้น

ราคา 168 บาท 2.113.765 TOMBOW เทปลบคำผิด CT-CF5 5มม. x 8ม. สีแดง แพ็ค 3 ชิ้น

ราคา 168 บาท 2.586.028 TOMBOW เทปลบคำผิด CT-CF6 6มม. x 8 ม. สีน้ำเงิน แพ็ค 3 ชิ้น

ซื้อเคร�่ องคิดเลข Casio รุ น MS-20UC ครบ 990 บาท* ฟร� กล องถนอมอาหาร 1 กล อง

ซื้อเคร�่ องทำลายเอกสาร รุ‹ น LX220

ซื้อเคร�่ องเคลือบเอกสาร PIXEL A3

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

ราคา 4,690 บาท 14.358.181 FELLOWES เครื่องเคลือบเอกสาร รุ น PIXEL A3

ราคา 21,763 บาท 7.357.305 FELLOWES เครื่องทำลายเอกสาร รุ น 99Ci แบบตัดย อย

FREE

ฟร� พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด 100x135 จำนวน 1 แพ็ค

FREE

ฟร� Flash Drive จำนวน 1 อัน

*คละสินค าได **จำกัดของแถม 1 ชิ้น/1 ออเดอร ***เฉพาะสินค ารหัสเดียวกัน | สั่งซื้อสินค าได ที่ : www.lyreco.co.th th.orders@lyreco.com 02 338 0200 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส งเสริมการขายและเงื่อนไข โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมป จจุบันที่เว็บไซต ของบริษัท 9

ซื้อ Duracell รุ น Everyday Alkaline ครบ 888 บาท* ฟร� กระเป‰ าผŒ าโกยทรัพย แบบพับไดŒ 1 ชิ� น

FREE

ราคา 39 บาท 16.137.066 DURACELL ถ านอัลคาไลน EVERYDAY AAA 2 ก อน

ราคา 39 บาท 16.137.044 DURACELL ถ านอัลคาไลน EVERYDAY AA 2 ก อน

ราคา 64 บาท 16.137.077 DURACELL ถ านอัลคาไลน EVERYDAY AAA 4 ก อน

ราคา 64 บาท 16.137.055 DURACELL ถ านอัลคาไลน EVERYDAY AA 4 ก อน

กระเป าผ าโกยทรัพย แบบพับได

ซื้อครบ 800 บาท* ฟร� ไฟฉาย LED 2IN1 รุ‹ น ESAH21 1 กระบอก

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

FREE

ซื้อ FLYING COLOURS กระดาษสี 120, 160 และ 200 แกรม A4 ครบ 400 บาท * / ** แถมฟร� สมุด A5 จำนวน 1 เล‹ ม

FREE

(คละสี)

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

ซื้อผลิตภัณฑ ที่ร วมรายการ* ฟร� นาิกาอัจฉร� ยะ 1 เร� อน

ซื้อเคร�่ องสำรองไฟ ที่ร วมรายการ* ฟร� ตั๋วหนัง Major Cineplex 1 ใบ

FREE

FREE

FREE

FREE

ซื้อหมึกครบ 800 บาท* รับฟร� สมุดโนŒ ต

ซื้อผลิตภัณฑ ครบ 2,000 บาท* รับฟร� กระเป‰ าเดินทางแบบถือ

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒ าเพิ่มเติมไดŒ ที่ LYRECO.CO.TH

*คละสินค าได **จำกัดของแถม 1 ชิ้น/1 ออเดอร ***เฉพาะสินค ารหัสเดียวกัน | สั่งซื้อสินค าได ที่ : www.lyreco.co.th th.orders@lyreco.com 02 338 0200 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส งเสริมการขายและเงื่อนไข โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมป จจุบันที่เว็บไซต ของบริษัท 10

ต‹ อที่ 1

CLEARANCE Sale

ซื้อ 5 ฟร� 1 ***

ต‹ อที่ 2

ราคา 42 บาท 7.277.547 3M หน ากากป องกัน ฝุ นละอองพร อมวาล ว

ราคา 80 บาท 12.976.731 3M หน ากากป องกันฝุ น รุ น Aura 9320A FFP2

ราคา 71 บาท 13.405.085 3M หน ากากคาร บอน รุ น 9541V สายคล องหู P2

ราคา 71 บาท 13.405.096 3M หน ากากคาร บอน รุ น 9542V สายคาดหัว P2

ซื้อ 2 แถม 1 ***

FREE

ระบายอากาศ รุ น 9001V P1

รับฟร� 3M หนŒ ากากป‡ องกันฝุ† น รุ‹ น Aura 9320A FFP2 จำนวน 5 ชิ� น

ราคา 120 บาท 12.976.742 3M หน ากากป องกันฝุ น พร อมวาล ว รุ น Aura 9322A FFP2

ราคา 645 บาท 6.060.427 3M หน ากากป องกันฝุ น รุ น 8210 N95 แพ็ค 20 ชิ้น

ราคา 1,118 บาท 6.361.245 3M VFLEX™ หน ากากป องกันฝุ น 9105 N95 พับได แพ็ค 50 ชิ้น

ราคา 1,582 บาท 6.361.267 3M หน ากากป องกันฝุ นกลิ่น P1 9913V พร อมวาล ว แพ็ค 10 ชิ้น

เมื่อซื้อสินค าครบ* 3,000 บาท

PRO GARD ชุดป องกันสารเคมี รุ น PG1500S สีขาว เบอร L XL รหัสสินค า 13.787.357 13.787.368 ราคา 570.- 570.-

ซื้อ 8 กล อง ฟร� ถุงมือ 1 กล‹ อง (SUPER TOUCH HYBRID)

ถุงมือยางไนไตรล 5 แถม 1 ***

FREE

ถุงมือ SUPER TOUCH HYBRID 5 แถม 1 ***

ราคา 400 บาท 13.783.013 PUREGLOVE ถุงมือลาเท็กซ ชนิดไม มีแป ง ไซด M สีขาว แพ็ค 100 ชิ้น

MICROTEX ถุงมือ ไนไตรล แพ็ค 50 คู เบอร S M L รหัสสินค า 6.578.357 6.403.547 6.425.576

PARAGON ถุงมือยางไนไตรล NITRI IV ชนิดไม มีแป ง สีฟ า แพ็ค 100 ชิ้น เบอร S M L รหัสสินค า 13.339.213 13.339.224 13.339.235 ราคา 307.- 307.- 307.-

MICROTEX ถุงมือยางไนไตรล SUPER TOUCH HYBRID สีฟ า แพ็ค 100 ชิ้น เบอร M L รหัสสินค า 13.855.901 13.855.912 ราคา 360.- 360.-

ราคา 190.- 190.- 190.-

ราคา 44 บาท 13.787.346 MICROTEX ผ าป ดจมูก รุ น NANO-ZINC สีชมพู

789.-

ปกติ 240 บาท ราคา 216 บาท 8.214.651 PUMPKIN ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว

ปกติ 336 บาท ราคา 302 บาท 8.214.662 PUMPKIN ประแจเลื่อน ขนาด 12 นิ้ว

ปกติ 630 บาท ราคา 567 บาท 8.214.673 PUMPKIN ประแจเลื่อน ขนาด 15 นิ้ว

ปกติ 131 บาท ราคา 117 บาท 5.482.428 PUMPKIN มีดคัตเตอร ปรับหมุน BA-222 18 มม. คละสี

มีดคัตเตอร PUMPKIN ซื้อ 10 แถม 1

WARRIOR รองเท านิรภัย รุ น Gladstone S1P สีเทาเข ม เบอร

959.-

รหัสสินค า 12.333.796 12.333.808 12.333.819 12.333.821 12.333.832 12.333.843

เบอร 43 44 45 46 47

รหัสสินค า 12.333.854 12.333.865 12.333.876 12.333.887 12.333.898

37 38 39 40 41 42

ปกติ 340 บาท ราคา 306 บาท 8.214.718 TSUNODA คีมปากเฉียง ขนาด 5 นิ้ว

ปกติ 226 บาท ราคา 203 บาท 8.214.582 PUMPKIN ค อนหัวหงอน ด ามไฟเบอร หัวค อน 16 ออนซ

ปกติ 1,432 บาท ราคา 1,288 บาท 8.214.627 PUMPKIN ชุดประแจ แหวนข างปากตายข าง ชุด 11 ตัว

ปกติ 3,090 บาท ราคา 2,781 บาท 8.214.638 PUMPKIN ชุดประแจ แหวนข างปากตายข าง ชุด 14 ตัว

ราคา 31 บาท 5.482.485 PUMPKIN ใบมีดคัตเตอร R-105S/30 เล็ก 9 มม. แพ็ค 6 ใบ

*คละสินค าได **จำกัดของแถม 1 ชิ้น/1 ออเดอร ***เฉพาะสินค ารหัสเดียวกัน | สั่งซื้อสินค าได ที่ : www.lyreco.co.th th.orders@lyreco.com 02 338 0200 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส งเสริมการขายและเงื่อนไข โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมป จจุบันที่เว็บไซต ของบริษัท 11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online