Lyreco Connext 4_Jul-Aug 2024

สวัสดี และยินดีตŒ อนรับสู‹ Lyreco Connext ฉบับเดือนกรกฎาคม สิงหาคม 2567

ลีเรคโกสรŒ างสรรค ความพ� งพอใจ เพ�่ อบร� การคุณอย‹ างเสมอมา ดŒ วยแนวคิดการเพ� � มคุณค‹ าใหŒ กับทุกการทำงานและการใหŒ บร� การของเรา ดŒ วยการพัฒนารูปแบบการใหŒ บร� การเพ�่ อตอบสนองและเหมาะสมกับความตŒ องการของลูกคŒ า และธุรกิจที่เติบโตข�้ นอย‹ างต‹ อเนื่อง และมั่นคงไปดŒ วยกัน

เดือนมิถุนายนที่ผ‹ านมา ลีเรคโกไดŒ เขŒ าร‹ วมงานความปลอดภัยและชีวอนามัยแห‹ งชาติครั้งที่ 36 หร� อ Thailand Safe @ Work #36 งานแสดง สินคŒ าและนวตกรรมดŒ านความปลอดภัยที่เปš นที่รูŒ จักของชาวเซฟตี้เปš นอย‹ างดี เพ�่ อเปš นโอกาสอันดีที่เราไดŒ เป ดตัวสินคŒ าหมวดความปลอดภัยเพ�่ อ ความยั่งยืน และสินคŒ าหมวดความปลอดภัยที่รองรับความตŒ องการของลูกคŒ าส‹ วนใหญ‹ ไดŒ อย‹ างครบถŒ วน รวมถึงโอกาสในการรับฟ� งความตŒ องการ ของท‹ านโดยผูŒ เชี่ยวชาญดŒ านความปลอดภัยโดยเฉพาะของลีเรคโกที่พรŒ อมใหŒ บร� การลูกคŒ าทุกท‹ าน สำหรับ Lyreco Connext ฉบับนี้ เรายังคงตอบแทนการสนับสนุนของท‹ านในรูปแบบการสั่งซื้อดŒ วยช‹ องออนไลน และการใชŒ บร� การเว็ปช็อปของเรา ที่มีมากข�้ น ดŒ วยโปรโมชั่น และขŒ อเสนอบร� การที่น‹ าสนใจ ผ‹ านทาง E-Shop ของเรา ที่ตอบสนองความตŒ องการของท‹ านในการเลือกซื้อสินคŒ าไดŒ ทุกที่ทุก เวลาพรŒ อมดŒ วยบร� การ Web Chat ที่คอยช‹ วยเหลือท‹ านใหŒ สำหรับการติดต‹ อกับเราเพ�่ อใหŒ การใหŒ บร� การเปš นไปอย‹ างราบร�่ นเพ� � มเติมจากช‹ องทางที่มีอยู‹ ในป˜ จจ� บันเหมือนเช‹ นเคย สุดทาŒ ยนี้ คุณคา‹ ที่เพ� ม� ขน�้ ของลีเรคโก เพอ�่ ตอบแทนการไดรัŒ บการสนับสนุนจากลูกคาŒ ทุกทา‹ น ที่ยังคงเชื่อมั่นในการซื้อสินคาŒ และใชบŒ รก� ารกับเราเสมอมา เราจะยังคงทำงานอยา‹ งแข็งขัน เพอ�่ สราŒ งสรรคแ ละพัฒนารูปแบบการใหบŒ รก� าร รวมถึงจัดหาสินคาŒ ที่มีคุณภาพ เพอ�่ เปนš สว‹ นนึงของความสำเร็จของทา‹ น รว‹ มกันตลอดไป

วรุตม อุตมาภิรักษ ผูŒบร�หารฝ†ายขาย

ไดŒทุกวันบนเว็บไซต พบกับ สินคŒาโปรโมชั่น

หากคุณมีคำถาม เราพรŒ อมที่จะใหŒ บร� การ เพ�่ อตอบทุกขŒ อสงสัย ผ‹ าน บนหนŒ าเว็บไดŒ แลŒ ววันนี้ Webchat

Add to card

Add to card

Add to card

NEW

สั่งซื้อสินคŒ า ผ‹าน E-Shop

เวลาใหŒ บร� การ 8.00 น . – 18.00 น . วันจันทร ถึงวันศุกร

www.lyreco.co.th

สั่งซื้อได้ ไม่มีขั้นตํ่า

ใบกํากับภาษี รายวัน รายเดือน

สินค้ามากกว่า 7,000 รายการ

ส่งฟรี ถึงวันทําการถัดไป

ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001

Top Employer 2024

ตราชาง สมุดมุมมัน 70 แกรม 100 แผ‹น สี

MAX เครื่องเย็บกระดาษ HD-10D Tokyo Design

FELLOWES แทนวางสำหรับโนตบุค 14 นิ�ว รุ‹น BREYTA

FELLOWES กระเปาใสโนตบุค รุ‹น BREYTA

LYRECO แปรงลบไวทบอรด ชนิดมีแม‹เหล็ก

18.641.472 18.641.483 18.641.494 18.641.506 รหัสสินคา

118.- 118.- 118.- 118.- ราคา

17.221.942 รหัสสินคา

650.- ราคา

17.222.114 รหัสสินคา

2,490.- ราคา

13.497.481 รหัสสินคา

59.- ราคา

สี

สี

สี

18.586.879 18.586.881 18.586.892 รหัสสินคา

252.- 252.- 252.- ราคา

POST-IT ซูเปอร สติกกี้โนต ขนาด 3X3 นิ�ว คละสี แพ็ค 5 เล‹ม

ตรามา กาวลาเท็กซ รุ‹น-H11 ขนาด

M&G ปากกาเนนขอความ คละสี แพ็ค 5 สี

PAPERMATE ปากกาลูกลื่น KILOMETRICO 1.0 มม. แพ็ค 50 ดŒาม สี

18.642.189 18.642.191 รหัสสินคา

130.- 130.- ราคา

16.154.852 16.154.863 รหัสสินคา

255.- 255.- ราคา

18.758.759 รหัสสินคา

20.- ราคา

654-5SSJOY 654-5SSAU รุน

18.205.839 18.709.831 รหัสสินคา

215.- 215.- ราคา

นีออน พาสเทล

40 มล.

SDI คลิปหนีบปากแบน กล‹อง 12 ชิ�น

ขนาด

11.254.488 11.254.477 11.254.466 11.254.455 11.254.444 11.254.433 18.643.707 18.643.695 รหัสสินคา

65.- 87.- 102.- 145.- 190.- 290.- 515.- 660.- ราคา

0.875 นิ�ว 1.25 นิ�ว 1.5 นิ�ว 2 นิ�ว 2.5 นิ�ว

THAI KK เทปปดกลอง กาว HOTMELT 2”X45YD สี

JABRA หูฟงไมโครโฟน II MS 2 หู

THAI KK เทปปดกลอง ไรŒเสียง 2”X45YD

18.934.304 18.934.315 รหัสสินคา

27.- 27.- ราคา

18.749.565 รหัสสินคา

4,990.- ราคา

18.934.292 รหัสสินคา

37.- ราคา

EVOLVE 30 รุน

สี

3 นิ�ว 4 นิ�ว 6 นิ�ว

*คละสินค าได **จำกัดของแถม 1 ชิ้น/1 ออเดอร ***เฉพาะสินค ารหัสเดียวกัน | สั่งซื้อสินค าได ที่ : 02 338 0200 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส งเสริมการขายและเงื่อนไข โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมป จจุบันที่เว็บไซต ของบริษัท 3 www.lyreco.co.th th.orders@lyreco.com

สแกน QR-CODE ดูรายการสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ LYRECO.CO.TH

เครื่องคิดเลข และ เครื่องทําลายเอกสาร

ราคาพิเศษ!

ราคา 519 บาท 13.163.022 CASIO เคร�่องคิดเลขชนิดตั้งโตะ รุ‹น DX-12B ปกติ 548 บาท

ราคา 819 บาท 4.719.807 CASIO เคร�่องคิดเลข รุ‹น DX-120ST 12 หลัก ปกติ 881 บาท

ราคา 1,510 บาท 2.360.666 CASIO เคร�่องคิดเลขตั้งโตะ รุ‹น DJ-240D PLUS ปกติ 1,620 บาท

ราคา 3,840 บาท 11.280.262 NEOCAL เคร�่องทําลายเอกสาร รุ‹น C1217 ตัดย‹อย ปกติ 3,921 บาท

ฟรี

ซื้อแผ่นกรองแสงจอคอมพิวเตอร์ STORM รุ่นใดก็ได้ ฟรี! แปรงปัดทําความสะอาด

ฟรี

ซื้อเครื่องสํารองไฟ รุ่นใดก็ได้ ฟรี! ปลั๊กราง Chuphotic (มูลค่า 260 บาท)

ราคาพิเศษ! สินค้าเครื่องสํารองไฟ

สแกน QR-CODE ดูรายการสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ LYRECO.CO.TH

ราคา 2,700 บาท 13.360.887 CHUPHOTIC เคร�่องสํารองไฟ รุ‹น MOON1000I 1000VA

ราคา 2,990 บาท 13.360.898 CHUPHOTIC เคร�่องสํารองไฟ รุ‹น MOON1100I 1100VA

ราคา 4,890 บาท 13.360.901 CHUPHOTIC เคร�่องสํารองไฟ รุ‹น MOON1250I 1250VA

ราคา 4,990 บาท 13.360.912 CHUPHOTIC เคร�่องสํารองไฟ รุ‹น MOON1250P 1250VA

ซื้อเครื่องพิมพ์ Dymo รุ่นใดก็ได้ ฟรี! กระเป๋าใส่เครื่องพิมพ์อักษร (มูลค่า 299 บาท) ฟรี

ฟรี

ซื้อรางปลั๊กไฟ PC GUARD PLUS รุ่นใดก็ได้ ฟรี! ตัวล็อคสายไฟ HOLDY (มูลค่า 129 บาท)

ราคา 1,860 บาท 17.807.684 DYMO เคร�่องพ�มพฉลาก LT200B

ราคา 2,127 บาท 3.857.374 DYMO เคร�่องพ�มพฉลาก LT-100H RAZOR

ราคา 2,180 บาท 5.488.213 DYMO เคร�่องพ�มพอักษร LT-100T MOMENTUM

สแกน QR-CODE ดูรายการสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ LYRECO.CO.TH

*คละสินค าได **จำกัดของแถม 1 ชิ้น/1 ออเดอร ***เฉพาะสินค ารหัสเดียวกัน | สั่งซื้อสินค าได ที่ : 02 338 0200 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส งเสริมการขายและเงื่อนไข โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมป จจุบันที่เว็บไซต ของบริษัท 8 www.lyreco.co.th th.orders@lyreco.com

ราคาสุดพิเศษ! ในรอบปี

สแกน QR-CODE ดูรายการสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ LYRECO.CO.TH

สแกน QR-CODE ดูรายการสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ LYRECO.CO.TH

สแกน QR-CODE ดูรายการสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ LYRECO.CO.TH

ฟรี

สแกน QR-CODE ดูรายการสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ LYRECO.CO.TH

ซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 3,000 บาท ฟรี! กระเป๋าถือ BROTHER (มูลค่า 250 บาท)

สแกน QR-CODE ดูรายการสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ LYRECO.CO.TH

*คละสินค าได **จำกัดของแถม 1 ชิ้น/1 ออเดอร ***เฉพาะสินค ารหัสเดียวกัน | สั่งซื้อสินค าได ที่ : 02 338 0200 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส งเสริมการขายและเงื่อนไข โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมป จจุบันที่เว็บไซต ของบริษัท 9 www.lyreco.co.th th.orders@lyreco.com

*

*

*

*

*

Made with FlippingBook Digital Publishing Software