Lyreco Connext 2_Mar-Apr 2024

ซื้อเครื่องเข้าเล่ม QUASAR ELECTRIC จํานวน 1 เครื่อง ฟรี! สันกระดูกงูขนาด 8 mm. (บรรจุ 100 เส้น)

ราคา 19,649 บาท 3.558.451 FELLOWES เคร�่องเขŒาเล‹ม รุ‹น QUASAR ELECTRIC

ซื้อหมึกและโทนเนอร์ ครบ 3,000 บาท ฟรี! Brother Mini Handbag คละสี 1 ใบ

ซื้อเครื่องทําลายเอกสารรุ่น 325Ci จํานวน 1 เครื่อง ฟรี! แท่นเจลรองข้อมือสําหรับเมาส์

ซื้อเครื่องสํารองไฟ และ เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 1 เครื่อง ฟรี! ปลั๊กราง Chuphotic 1 ชิ้น

ราคา 60,420 บาท 7.425.915 FELLOWES เคร�่องทําลายเอกสาร รุ‹น 325Ci แบบตัดย‹อย

ราคา 2,700 บาท 13.360.887 CHUPHOTIC เคร�่องสํารองไฟ MOON1000I 1000VA

ราคา 2,990 บาท 13.360.898 CHUPHOTIC เคร�่องสํารองไฟ MOON1100I 1100VA

ราคา 4,890 บาท 13.360.901 CHUPHOTIC เคร�่องสํารองไฟ MOON1250I 1250VA

ราคาพิเศษ!

ราคา 2,432 บาท 11.280.284 NEOCAL เคร�่องทําลายเอกสาร รุ‹น ND-60CC แบบตัดย‹อย ปกติ 2,470 บาท

ราคา 4,990 บาท 13.360.912 CHUPHOTIC เคร�่องสํารองไฟ MOON1250P 1250VA

ราคา 9,390 บาท 13.360.989 CHUPHOTIC ตัวปรับแรงดัน NEPTUNE LS-2000 ราคาพิเศษ!

ราคาพิเศษ!

ราคา 104 บาท 11.235.415 ENERGIZER ถ‹านอัลคาไลน MAXPLUS AA แพ็ค 2 กŒอน ปกติ 119 บาท

ราคา 104 บาท 11.235.426 ENERGIZER ถ‹านอัลคาไลน MAXPLUS AAA แพ็ค 2 กŒอน ปกติ 119 บาท

ราคา 291 บาท 16.428.665 ENERGIZER ถ‹านอัลคาไลน MAX AA แพ็ค 12 กŒอน ปกติ 329 บาท

ราคา 291 บาท 16.428.654 ENERGIZER ถ‹านอัลคาไลน MAX AAA แพ็ค 12 กŒอน ปกติ 329 บาท

ราคา 575 บาท 2.816.673 CASIO เคร�่องคิดเลข รุ‹น GX-12B-WE 12 หลัก ปกติ 600 บาท

ราคา 902 บาท 565.901 CASIO เคร�่องคิดเลขตั้งโตะ รุ‹น DJ-120D PLUS ปกติ 931 บาท

ราคา 960 บาท 11.307.037 CASIO เคร�่องคิดเลข รุ‹น DF-120FM ปกติ 996 บาท

*คละสินค าได **จำกัดของแถม 1 ชิ้น/1 ออเดอร ***เฉพาะสินค ารหัสเดียวกัน | สั่งซื้อสินค าได ที่ : 02 338 0200 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส งเสริมการขายและเงื่อนไข โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมป จจุบันที่เว็บไซต ของบริษัท 8 www.lyreco.co.th th.orders@lyreco.com

ซื้อ 4 แถม 1 ***

ราคา 217 บาท 11.317.511 ANITECH คียบอรด รุ‹น P302 สีดํา

ราคา 349 บาท 8.161.726 ANITECH ชุดเมาสและคียบอรด รุ‹น PA800 สีดํา

ราคา 279 บาท 17.849.234

ราคา 287 บาท 12.328.151 ANITECH เมาสออพติคอลแบบไรŒสาย รุ‹น W219 สีดํา

ราคา 459 บาท 17.849.256 ANITECH แป‡นคียตัวเลขไรŒสาย รุ‹น N185 สีดํา

ANITECH เมŒาส ไรŒสาย รุ‹น W232 สีเทา

ซื้อ 3 แถม 1 *** ซื้อ 6 แถม 1 *** ซื้อ 10 แถม 1 ***

ราคาพิเศษ!

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒาเพิ่มเติมไดŒที่ LYRECO.CO.TH

ราคา 890 บาท 17.849.223 ANITECH อุปกรณแปลงสัญญาณ USB C

ราคา 370 บาท 17.849.245 ANITECH รางปลั๊กไฟ รุ‹น H333 3 จ�ด 3 เมตร สีขาว

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒาเพิ่มเติมไดŒที่ LYRECO.CO.TH

ราคา 129 บาท 17.807.662 SYLVANIA หลอดแอลอีดี T8 18 วัตต สีขาว

ราคา 129 บาท 17.807.673 SYLVANIA หลอดแอลอีดี T8 9 วัตต สีขาว

ซื้อ 10 แถม 1 ***

เฟอร์นิเจอร์ ราคาพิเศษ

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒาเพิ่มเติมไดŒที่ LYRECO.CO.TH

*คละสินค าได **จำกัดของแถม 1 ชิ้น/1 ออเดอร ***เฉพาะสินค ารหัสเดียวกัน | สั่งซื้อสินค าได ที่ : 02 338 0200 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส งเสริมการขายและเงื่อนไข โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมป จจุบันที่เว็บไซต ของบริษัท 9 www.lyreco.co.th th.orders@lyreco.com

ซื้อ 1 แถม 1 ***

ซื้อ 1 แถม 1 ***

ซื้อ 1 แถม 1 ***

ราคา 91 บาท 14.333.208 DOUBLE A Care สบู‹เหลวลŒางมือ ขนาด 500 มล.

ราคา 59 บาท 14.333.254 ANITECH แอลกอฮอลสเปรย LS01 75% ขนาด 100 มล.

ราคา 45 บาท 15.950.801 DOUBLEA

สเปรยแอลกอฮอล 75% BLUESEA ขนาด 20 มล.

ราคาพิเศษ! ผลิตภัณฑ์กําจัดกลิ่นและไขมัน

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒาเพิ่มเติมไดŒที่ LYRECO.CO.TH

ซื้อกระดาษทิชชู่ SCOTT, KIMSOFT และ KLEENEX ที่ร่วมรายการครบ 2,500 บาท * รับฟรี SCOTT กระดาษเช็ดมือ 250 แผ่น 1 ห่อ **

ซื้อ 11 แถม 1 ***

ราคา 15 บาท 6.461.241 SCOTT กระดาษเช็ดปากปˆอปอัพ 200 แผ‹น

ราคา 71 บาท 2.124.455 KLEENEX กระดาษเช็ดหนŒา 2 ชั้น 170 แผ‹น

ราคา 61 บาท 12.271.039 RIVERPRO กระดาษเช็ดมือ 2 ชั้น ECO 250 แผ‹น

ราคา 101 บาท 7.340.227 RIVERPRO กระดาษจัมโบŒโรล 2 ชั้น ยาว 300 เมตร

ราคา 118 บาท 12.271.028 SCOTT ทิชชูมŒวน 3 ชั้น แพ็ค 6 มŒวน

ราคา 178 บาท 17.853.978 KIMSOFT กระดาษชําระแบบมŒวน 2 ชั้น 14.5 เมตร แพ็ค 24 มŒวน

*คละสินค าได **จำกัดของแถม 1 ชิ้น/1 ออเดอร ***เฉพาะสินค ารหัสเดียวกัน | สั่งซื้อสินค าได ที่ : 02 338 0200 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส งเสริมการขายและเงื่อนไข โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมป จจุบันที่เว็บไซต ของบริษัท 10 www.lyreco.co.th th.orders@lyreco.com

สแกน QR-CODE ดูรายการสินคŒาเพิ่มเติมไดŒที่ LYRECO.CO.TH

ซื้อสินค้าสก๊อตช์-ไบรต์ ครบ 350 บาท * ฟรี! กระเป๋ามินิแบ็ก 1 ใบ ** และนํ้ายาล้างจาน 1 ถุง **

ซื้อ 10 แถม 1 ***

CHAMPION ถุงขยะดําพลาสติก ขนาด(นิ�ว)

ราคา 58.- 58.- 58.- 58.-

แพ็ค 40 20 10 5

18 x 20 24 x 28 30 x 40 36 x 45

ซื้อโพลี - ไบรท์ ม็อบถังปั่น รุ่นไต้ฝุ่น 2 จํานวน 1 ถัง ฟรี! ถุงมือยางธรรมชาติ รุ่น SOFTY (Size L) 1 คู่ ** และผ้าไมโครไฟเบอร์ 1 แพ็ค 2 ชิ้น **

สินค้า SUPERCAT ที่ร่วมรายการ * ซื้อครบ 700 บาท ฟรี! นํ้ายาถูพื้น 1 ถุง ** และเมื่อซื้อครบ 1,300 บาท ฟรี! นํ้ายาฆ่าเชื้อโรค (750 มล.) 1 ขวด **

ราคา 1,290 บาท 17.852.554 POLY-BRITE ม็อบถังป˜›น รุ‹นไตŒฝุ†น 2

ราคา 145 บาท 17.857.629 SUPERCAT แปรงขัดพ�้นดŒามยาว

ราคา 185 บาท 17.857.607 SUPERCAT ม็อบถูพ�้น หัวคลิปหนีบ ขนาด 10 นิ�ว สีขาว

ราคา 199 บาท 17.857.686 SUPERCAT ม็อบถูพ�้น หัวคลิปหนีบ ขนาด 12 นิ�ว สีขาว

ซื้อชุดถังปั่น SCOTCH-BRITE รุ่นอีโค ดูโอวอช ฟรี! นํ้ายาถูพื้น (990 มล.) กลิ่นโรแมนติกโรส 2 ถุง **

ราคา 1,500 บาท 15.871.818 SCOTCH-BRITE ชุดถังป˜›นรุ‹นอีโค ดูโอวอช

ราคา 218 บาท 10.158.206 SUPERCAT ม็อบถูพ�้น หัวคลิปล็อก ขนาด 10 นิ�ว สีนํ้าเง�น

ราคา 390 บาท 17.857.653 SUPERCAT ม็อบดันฝุ†น ขนาด 18 นิ�ว

ราคา 517 บาท 10.158.228 SUPERCAT ม็อบดันฝุ†น ขนาด 24 นิ�ว

*คละสินค าได **จำกัดของแถม 1 ชิ้น/1 ออเดอร ***เฉพาะสินค ารหัสเดียวกัน | สั่งซื้อสินค าได ที่ : 02 338 0200 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส งเสริมการขายและเงื่อนไข โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมป จจุบันที่เว็บไซต ของบริษัท 11 www.lyreco.co.th th.orders@lyreco.com

*คละสินค าได **จำกัดของแถม 1 ชิ้น/1 ออเดอร ***เฉพาะสินค ารหัสเดียวกัน | สั่งซื้อสินค าได ที่ : 02 338 0200 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส งเสริมการขายและเงื่อนไข โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมป จจุบันที่เว็บไซต ของบริษัท 12 www.lyreco.co.th th.orders@lyreco.com

Made with FlippingBook - Online catalogs